69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ITA โรงพยาบาลตรัง 2563

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

24.1 ขอดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA  >>>> Click ที่นี่ <<<<

24.2 แบบรายงานการกำกับติดตามปฏิบัติตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลตรัง  >>>> Click ที่นี่ <<<<

24.3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลตรัง >>>> Click ที่นี่ <<<<

24.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์โรงพยาบาลตรัง  >>>> Click ที่นี่ <<<<