69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ITA โรงพยาบาลตรัง 2563

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

25.1 ขอดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA  >>>> Click ที่นี่ <<<<

25.2 คู่มือกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง   >>>> Click ที่นี่ <<<<

25.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์โรงพยาบาลตรัง  >>>> Click ที่นี่ <<<<

25.4 มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง >>>> Click ที่นี่ <<<<

25.5 ประกาศโรงพยาบาลตรัง เรื่อง การป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน >>>> Click ที่นี่ <<<<