69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

Video ผลงานต่างของโรงพยาบาลตรัง

Palliative in Primary Care
(ปฐมภูมิกับสุขในลมหายใจสุดท้าย)