69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกรล่าง (Mandibular Instruments with plate and screws locking Systems) จำนวน 1 ชุด

กำหนดยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น.