69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงิน,ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ,ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและตำแหน่งช่า

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานบริหารทั่วไป,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงิน,ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ,ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและตำแหน่งช่างเชื่อม กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์,ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล,ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู,ตำแหน่งพนักงานจัดเก็บเอกสารและตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์,ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร กลุ่มงานโภชนศาสตร์

Attachments:
Download this file (prakadrubsamak.doc)prakadrubsamak.doc[ ] นางรุ่งพวรรณ สงไชย967 kB636 Downloads