69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

    ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องผ่าตัดตา จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง 2,500,000 บาท รับฟังคำวิจารณ์
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม - 14 พฤษภาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต.พนักงานธุรการ,ต.พนักงานผู้ช่วย , ต.ผู้ช่วยพยาบาล